בחינת-הגמר

40.1.3.7 בחינת-הגמר

ראה סעיף 40.1.2.7 (למעט חוגים 712,717,722)
במסלול זה אין צורך בטופס הפקדה ותקליטור. העבודות אינן מועברות לספרייה.