דוגמת דף שער

נושא העבודהעבודת-גמר
מוגשת לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

האוניברסיטה העברית בירושלים


לשם קבלת תואר
'מוסמך למדעי החקלאות'ע"י
שם התלמיד
תאריך ההגשה
העברי
רחובות תאריך ההגשה
(חודש לועזי, שנה)

Name of the Subject


M.Sc. Thesis


Submitted to the Robert H. Smith Faculty of
Agriculture, Food & Environment

The Hebrew University of Jerusalem


For the Degree
'Master of Sciences'


By
Student's Name


Rehovot Date
(month,year)


בדף הראשון של העבודה יודפס:
עבודה זו נעשתה בהדרכת:

תואר המדריך שם המדריך
המחלקה אליה הוא שייך
שם המוסד בו הוא עובד
(אם המדריך שייך לפקולטה, יש לרשום:
"הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית,
האוניברסיטה העברית בירושלים."
)