6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מורה לביולוגיה/למדעים.

נדרש/ת מורה לביולוגיה/למדעים לתיכון יוקרתי באזור תל אביב

לצורך לימוד שכבה אחת (ט' או י' או שניהם) לחצי משרה/משרה לשנה"ל תש"פ.

נא לשלוח קורות חיים למייל:

tyartschool@gmail.com