9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

הטכנולוגיה נרתמת לעזרת הדברת העשבים

19 אפריל, 2017

Amaranthus palmeri

המחקר שהתבצע בשנה החולפת בהובלתו של מאור מצרפי דוקטורנט במעבדתו של פרופ' ברוך רובין   במכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות, בשיתוף פעולה עם חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, מכון וולקני,אוניברסיטת קליפורניה-דייוויס ומכון המחקר בנווה יער. במרכז המחקר עמד הרעיון לנסות ולזהות מאפיינים שונים של אוכלוסיות עשבים רעים כגון: נביטה ועמידות לקוטלי עשבים, תוך שימוש בטכנולוגיות היפר ספקטרליות.

תוצאות המחקר מראות כי ניתן לזהות אחוזי נביטה ועמידות לקוטלי עשבים ע"י שימוש 

בטכניקות לא הרסניות, הממצאים גובו גם במדדים פיזיולוגיים שנמדדו במהלך הניסוי.
מבחינה פרקטית, השימוש בשיטה הזו עשוי להביא לחקלאי חיסכון משמעותי בעלויות הגידול על ידי הפחתת כמות קוטלי העשבים המייושמת בשדות השונים. כפועל יוצא, ולא פחות חשוב, השימוש בשיטה  צפוי להפחית את הזיהום הסביבתי.

המאמר שנכתב בסוף העבודה המשותפת פורסם בחודש שעבר בכתב העת המדעי 
  Frontiers in Plant Science

Hyperspectral Technologies for Assessing Seed Germination and Trifloxysulfuron-methyl Response in Amaranthus palmeri (Palmer Amaranth)