9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

רשימת המועמדים, שמתוכה ירכיב הדיקן את רשימת הדיקן הפקולטאית, תחושב על סמך כל ציוני השנה הקודמת הקיימים במחשב המרכזי במועד החישוב (13.11.17).  ברשימת המועמדים הזאת יופיעו רק תלמידים שקיבלו ציונים בקורסים הרשומים בתכנית לימודיהם בהיקף המינימלי כדלקמן:

36 נ"ז בחוג כלכלה ומינהל, 39 נ"ז בחוג ניהול מלונאות מזון ותיירות

ו 45 נ"ז ביתר החוגים בפקולטה לחקלאות.

רשימה זו היא זמנית, רשימה סופית תקבע לאחר בדיקה ולאחר טיפול בעררי תלמידים.

עררים יתקבלו במזכירות עד לתאריך 19.12.2017

ניתן להגיש עררים לכתובת המייל : ority@savion.huji.ac.il

הערה: התנאים המלאים לזכאות לפרס מפורסמים בשנתון תשע"ח,

באתר השנתון http://limudim.agri.huji.ac.il  

(נוהלי הוראה ולימודים - תלמידים מצטיינים סעיף 16.1).

הרשימה מתפרסמת גם על לוח המודעות של צריף המזכירות לע"ה

הממוצע הכלול במדרג הינו מ 98.68 ועד 91.27 בסדר יורד,

אך רשימת המועמדים לרשימת הדיקן מסודרת לפי מפתח מספרי תעודות זהות ולא על פי מדרג הציונים, לטובת נוחות ההתמצאות.

מספר ת"ז

ממוצע

03456155-5

91.63

20022669-4

92.06

20030944-1

92.63

20082013-2

91.93

20084258-1

94.62

20084424-9

94.03

20089921-9

92.75

20091122-0

91.86

20120893-1

92.2

20138910-3

92.22

20144000-5

93.48

20302006-0

92.5

20303547-2

94.85

20308228-4

92.23

20310695-0

92.04

20325256-4

91.62

20325684-7

94.53

20325777-9

95.26

20326292-8

92.65

20329256-0

94.67

20331547-8

93.09

20334550-9

91.66

20342523-6

93.04

20348969-5

95.2

20350381-8

94.6

20357818-2

95.58

20363658-4

91.98

20366018-8

96.25

20367651-5

92.95

20373616-0

95.31

20374442-0

93.14

20379726-1

92

20400995-5

91.99

20402591-0

94.1

20409618-4

93.33

20409725-7

94

20430128-7

94.92

20431051-0

92.73

20437871-5

94.21

20442088-9

94.87

20442433-7

91.81

20444863-3

95.77

20445284-1

92.45

20457484-2

91.88

20458882-6

94.28

20466423-9

92.25

20473335-6

93.71

20537321-0

91.88

20595186-6

94.57

20597037-9

93.27

20622118-6

91.63

20622246-5

95.88

20712822-4

94.07

20868235-1

94.45

30011055-8

93.01

30021458-2

96.31

30144485-7

93.88

30149357-3

95.32

30150409-8

96.79

30210660-4

91.71

30213106-5

97.82

30221346-7

97.09

30225497-4

94.13

30228552-3

92.35

30256186-5

94.81

30260826-0

93.81

30274303-4

92.29

30274489-1

93.89

30276555-7

92.98

30284170-5

96.32

30286906-0

92.7

30311258-5

93.26

30321377-1

91.94

30438900-0

93.61

30480758-9

92.06

30480817-3

93.81

30506487-5

93.28

30513522-0

92.89

30521278-9

92.29

30536051-3

92.16

30539982-6

94.66

30541997-0

92.44

30547944-6

91.38

30549954-3

95

30556047-6

93.23

30563056-8

91.27

30570567-5

93.04

30573724-9

95.71

30574561-4

91.31

30576333-6

95.64

30577347-5

96.87

30646079-1

95.03

30786317-5

96.75

30786909-9

95

30792321-9

91.56

30792336-7

92.78

30801866-2

93.8

30806715-6

92.27

30807973-0

92.17

30827667-4

97.03

30832894-7

92.31

30834100-7

98.65

30839393-3

96.22

30841874-8

95.24

30845691-2

92.48

30847142-4

96.24

30991474-5

96.41

31079512-5

91.61

31135517-6

92.58

31137149-6

92.25

31148773-0

98.57

31150686-9

96.82

31243870-8

93.31

31248390-2

95.32

31249718-3

95.96

31249900-7

92.4

31253245-0

94.38

31260845-8

91.36

31287183-3

92.08

31317691-9

97.35

31330465-1

92.34

31345437-3

92.63

31379561-9

91.64

31410187-4

98.08

31501762-4

95.06

31660254-9

92.27

31930614-8

98.1

32085151-2

98.68

32122645-8

94.81

32182462-5

91.48

32709236-7

92.71

32960377-3

93.42

33267242-7

92.44