9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

קול קורא לסמפוזיון הווטרינרי ה-39

27 אוקטובר, 2016

הסימפוזיון הווטרינרי השנתי של בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט


ביום שלישי, ה-24 בינואר 2017, יתקיים הסימפוזיון הווטרינרי ה–39 של בית הספר לרפואה וטרינרית מייסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים, באודיטוריום בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן .

סימפוזיון זה יהיה בנושא של רווחת בעלי-חיים, ויכלול מספר הרצאות מוזמנות על-ידי חוקרים מומחים בתחום זה, ותקצירי מחקר (abstracts) עם דגש על תחום רווחת בעלי-חיים.

בנוסף לכך, יוצגו גם תקצירים מדעיים מכל תחומי הרפואה הווטרינרית. יתקבלו רק תקצירים בעלי אופי מחקרי.

נבקשכם לשלוח תקצירים בעברית ובאנגלית (לפי ההנחיות הנוספות המופיעות למטה) עד לתאריך 30 בנובמבר 2016 .

 את התקצירים יש לשלוח לגב' עופרה חמדי במזכירות בית הספר לרפואה וטרינרית בכתובת: yael.shilo@mail.huji.ac.il :ולד"ר יעל שילו, בכתובת ofrah@savion.huji.ac.il


נא לכתוב בשורת הנושא: "תקציר לסימפוזיון 2017". כמו כן, נא לכלול מספר טלפון של מציג התקציר.

התקצירים יעברו שיפוט ע"י הוועדה המדעית של הסימפוזיון ותשובות יינתנו לפונים עד 1 בינואר 2017. לאחר הסימפוזיון, התקצירים שיתקבלו יפורסמו באתר העיתון "רפואה וטרינרית."

לבירורים נוספים ניתן לפנות לדר' יעל שילו, בכתובת:yael.shilo@mail.huji.ac.il

 בברכה


הוועדה המארגנת


הנחיות נוספות לכתיבת התקצירים:


• יש לשלוח שני תקצירים, בעברית ובאנגלית.

• מספר המילים המקסימלי המותר לתקציר (עברית או אנגלית) הינו 250 .

• על התקציר לכלול: הקדמה קצרה, מטרת המחקר, שיטות וחומרים, תוצאות, ומסקנות.

• יש להשתמש במעבד התמלילים Word. יש להשתמש בגופן Times-New Roman בגודל 10
עם רווח של שורה אחת.

• תקציר באנגלית: על הכותרת להיות באותיות גדולות (Capital letters) שמות המשתתפים במחקר יופיעו
בשורה נפרדת וכך גם שיוכם למוסדות. שם המציג/ה צריך להיות מודגש בקוו תחתי, כל התקציר צריך להיות כתוב כפסקה אחת רציפה, ללא טבלאות, תמונות וציטוטים .

• תקציר בעברית: התקציר בעברית צריך להיות תרגום מדויק של התקציר באנגלית. ההנחיות לכתיבתו זהות לאלו שלעיל. ניתן לשלב מונחים באנגלית במידת הצורך.

vet logo


בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט | הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ת.ד. 12, רחובות

7610001 טלפון: 08-9489021 | פקס: 08-9467940 | vet.school@mail.huji.ac.il