9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך תשע"ח

8 ינואר, 2019

רשימת דיקן לתלמידי מוסמך ע"ס הישגים בשנת תשע"ח

מצורף מדרג תלמידי מוסמך אשר היו רשומים בשנת תשע"ח, למדו 10נ"ז לפחות , חוייבו ב-60% שכ"ל וממוצע ציוניהם (כולל לימודי השלמה ולימודים עודפים) מעל 93.95. המדרג נועד להערכה בלבד ואינו מקנה מלגה כלשהי.

שימו לב! הרשימה סופית ולא ניתן לערער עליה. תעודות הערכה תישלחנה בדואר רשום.

ת"ז

ממוצע ציונים בשנת תשע"ח

 

 

30483875-8

98.4

32122645-8

97.47

30827667-4

97.13

30482239-8

96.9

03994041-6

96.81

30839263-8

96.78

20139587-8

96.62

31232910-5

96.3

20378748-6

96.04

20357818-2

95.81

20166306-9

95.78

03977078-9

95.68

20151028-6

95.55

30295523-2

95.55

30313817-6

95.3

20325646-6

95

30309545-9

94.87

30301520-0

94.7

30487973-7

94.7

31045660-3

94.66

20442088-9

94.47

20310695-0

94.4

30083876-0

94.33

30802358-9

94.16

20078900-6

94

20083066-9

94

30222775-6

93.95