9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

מלגות לתלמידי מוסמך ודוקטור

אפריל 30, 2018

עוד מהלך לקראת הסטודנטים:

שדרוג המלגות

שדרוג המלגות לסטודנטים בתחומי המדעים המדוייקים

שנת הלימודים הקרובה (תשע"ט), תלמידי מוסמך ודוקטורט,

המקדישים את זמנם למחקר כחלק מקבוצת מחקר במדעים הניסויים,

יקבלו מלגת מחקר משופרות:

תלמידי מוסמך יקבלו לפחות 3,500 ₪ לחודש. תלמידים המועסקים במשרת הוראה באוניברסיטה יקבלו לפחות 4,500 ₪ בחודש (כולל שכר ההוראה).

תלמידי מוסמך שיחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט, המשתתפים בקבוצת מחקר, שמקבלים מלגת מחקר ואשר לא סרבו למשרת הוראה יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד בהיקף של 200%.

 

 

 

 

 

זה הזמן להתחיל את התואר השני,  כי בעברית הכי טוב.