9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

תכנית מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים

יוני 4, 2019


הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מציעה מלגות ייחודיות לתלמידי מוסמך מצטיינים במסלול המחקרי לשנת הלימודים תש"פ.

תלמידי בוגר מצטיינים שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות, יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים ופטור מלא מתשלום שכ"ל למשך שנתיים (200%).

הקבלה ללימודי מוסמך טעונה אישור חוג הלימודים ומותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה למוסמך.

המלגאים מתחייבים להשקיע את כל זמנם במחקר (למעט עבודה כמתרגלים בתשלום במידה וידרשו לכך על ידי המחלקה/מכון) ולסיים את חובותיהם הלימודיים במשך הזמן המוקצב לעבודת מוסמך.

הזוכים יבחרו ע"י ועדת המלגות של הפקולטה, נדרשת המלצת המנחה.

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת. תאריך הגשה אחרון 20.7.2019

המסמכים הדרושים:

  • אישור לימודים - תשע"ט
  • תדפיס ציונים לתואר בוגר- תשע"ט
  • קורות חיים
  • מכתב אישי קצר של המועמד ובו נימוקים להיותו ראוי לקבל את המלגה
  • פסקה המתארת את תכנית המחקר
  • המלצת המנחה

בכדי להגיש מועמדות לתכנית יש להיכנס לכתובת:

http://scholarships.ekmd.huji.ac.il 

ולבצע רישום חד פעמי למערכת (מי שכבר נרשם בתשע"ח או בתשע"ט אינו צריך להירשם מחדש) שלאחריו תקבלו שם משתמש וסיסמא באמצעותם תיכנסו למערכת ותבחרו פקולטה מתאימה (חקלאות) ומלגה מתאימה ולחצו על ADD.לאחר מכן יופיע שם המלגה בשורה מעל הפקולטה, בחרו במלגה הרלוונטית באמצעות העכבר. נא קראו בעיון את תוכן הבקשה והוסיפו מסמכים נדרשים.

בלשונית ההוראות תמצאו הנחיות מפורטות לגבי מילוי הטופס המקוון, הוספת המסמכים הנדרשים ומשלוח ההמלצה. ניתן לשנות ולערוך ולהוסיף מסמכים בתיק המלגה שלכם, עד למועד הגשת הבקשה.

בברכה,
קרן דהרי רכזת מלגות
kerendah@savion.huji.ac.il