9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

הליך סגירת תואר "בוגר"

מרץ 5, 2019

זכאות לתואר

טקס הענקת התארים השנה נקבע, ליום שני , כ"ט אייר תשע"ט , 3.6.19

כדי להיכלל ברשימת מקבלי התארים, חייב התלמיד לסיים את כל חובותיו לתואר.

כל מי שעמד בכל חובותיו וטרם 'סגר' תואר, עליו למלא טופס בקשה לבדיקת זכאות לתואר לפי ההדרכה המצורפת בקובץ הנלווה, לא יאוחר מיום 28.3.19

לא תתקבלנה בקשות לתשע"ט לאחר תאריך זה.

בקשות לבדיקת זכאות לתואר לקראת טקס תש"פ, תטופלנה אחרי 4.6.2019.

על סטודנט שמעוניין 'לסגור' תואר להגיש בקשת קביעת זכאות לתואר.

כל הפרטים מפורסמים באתר השנתון תחת "נהלי הוראה ולימודים" - "זכאות לתואר"

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות האינטרנט/פקס ואין צורך להגיע פיזית לפקולטה.
על הסטודנט למלא אחר 3 שלבים:

 

  • 1. יש למלא בקשה לקביעת זכאות לתואר בוגר אותו ניתן למצוא בקישור.
    את הטופס המלא יש לשלוח לסתוית שוחט ( stavits@savion.huji.ac.il)
    (כדי שטופס הבקשה יגיע ליעדו, יש לשים לב שכל הפרטים הנדרשים מולאו והוזן קוד האימות, לוחצים על 'שמור' - ומתקבלת הודעה שהטופס נקלט בהצלחה).
  • במידה וניתן "לאחסן" קורסים (להעביר לתואר "מוסמך") או להוציא ל"עודף" קורסים מיותרים (הסבר באתר - סעיפים 6.5 , 6.4) יש לציין זאת בתחתית טופס הבקשה.
  • 2. יש לצרף כנספח את צילום תעודת הזהות / רישיון הנהיגה.
     (ניתן גם לפקסס למס' 08-9470805  או לסרוק ולשלוח לדוא"ל של סתוית שוחט stavits@savion.huji.ac.il
  • 3. יש להתקשר לספריית הפקולטה (08-9489269) , או לשלוח מייל לכתובת: agri_circ@savion.huji.ac.il ,   ולבקש שישלחו אישור סיום חובות (ספרים/תרגילים) למזכירות לענייני הוראה עבור סתוית.

 

3 עותקים של אישורי הזכאות לתואר ועותק אחד של גיליון הציונים הסופי יישלחו בדואר רגיל לכתובת שתירשם בטופס הבקשה.

בהצלחה,

סתוית שוחט

המזכירות לענייני הוראה

הפקולטה לחקלאות

9489507 - 08