6b76acd05e18497c057639489560887e

fd33885b71667d13d9ef44df653d6522

8bbd213fc0e5577b52cbb889025ba161

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

על אודות הפקולטה

מותג אקדמי בין-לאומי

האתגרים הגלובליים העומדים לפתחם של תושבי כדור הארץ בעשורים הבאים מציבים בפני הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה הזדמנויות נרחבות למחקר ופיתוח.

בפקולטה מאמינים כי לנוכח הצורך בהזנה של אוכלוסיית העולם הגדלה, בד בבד עם דלדול במשאבי הטבע ושינויים אקלימיים, נדרשים שינויים בהתנהלות הייצור החקלאי. הרחבת תחומי המחקר והעמקת ההבנה של תהליכים פיסיולוגיים וביולוגיים, הפעלת יצירתיות בייזום טכנולוגיות ומוצרים חדשניים – כל אלה אמורים לתת מענה הולם לאתגרים הללו.

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית  היא מותג אקדמי בין-לאומי במחקר ופיתוח חקלאי וסביבתי.

הפקולטה הוקמה על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים ב-1942 בעקבות הכרה בחשיבותו של המחקר היישומי. בשנים הראשונות להקמתה שימשה הפקולטה כמנוע צמיחה להתיישבות העובדת. חוקרי הפקולטה בנו משנה סדורה של חקלאות המותאמת לתנאי הארץ, ותוצאותיה התבטאו בייצור מקומי ואף בייצוא מוצרים שהביקוש להם גדל והלך. חוקרי הפקולטה נאמנים לדרך זו מאז ועד היום ומוסיפים לתת מענה לתמורות בתנאי הסביבה, לדרישות החקלאים ולשינויי השוק והצריכה.

יריעת המחקר התרחבה  למגוון רחב של כיוונים: טיפול במים מושבים באיכות שונה וניתובם לשימוש חקלאי, טיפול בשטחים פתוחים ובחורש טבעי, הדברה ביולוגית, מענה לדרישות מזון משתנות ועוד. תהליך נוסף שהתרחש הוא חיפוש מתמיד אחר חדשנות מבוססת טכנולוגיה מכוונת להגדלת המגוון הביולוגי, להגדלת היבולים ולהשבחתם. היבטים כגון הגבלה וצמצום עתודות קרקע חקלאית והצורך להיענות לצורכי השוק ולדרישותיו בהקשרים של ערכם התזונתי של תוצרי החקלאות, עושים את המדע לרב-תחומי וכולל מרכיבים כלכליים וביולוגיים, ולפעמים אפילו סוציולוגיים.

קמפוס