6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תשתיות מחקר והוראה

ספרייה

יחידת מחשב

ציוד מדעי בין מחלקתי

 

מתקנים לגידול מבוקר

של צמחים

 

של בעלי חיים

  • לול

  • דיר

  • רפת

 

תשתיות מחקר - קמפוס רחובות
היחידה לציוד בין-מחלקתי (צב"מ)אנשי קשר:ד"ר אורית גל-גרבר
טלפון: 08-9489255
דוא"ל: oritg@savion.huji.ac.il​
בית החיות (משרת את כל הקמפוסים)אנשי קשר:יו"ר אקדמי: פרופ' יוסי אורלי
מנהל: ד"ר רוני קלמן
טלפון: 02-6758465/6
דוא"ל: animals@huji.ac.il
אתר: http://animals.huji.ac.il
מעבדות שונות
חווה נסיונית (ללימוד וחקר סוגי גידולים, קרקע, זריעה והשקיה)אנשי קשר:מנהל: פרופ' שחל עבו
אחראי: מר יוסף גוטליב
טלפון: 08-9489443
מרכז חממות (חממות מבוקרות לניסויים טרנסגניים)אנשי קשר:פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
טלפון: 08-9489082
פיטוטרון (מתקן למחקר לחקר תגובות צמחים לתנאי אקלים שונים)אנשי קשר:פרופ' חיים קיגל
טלפון: 08-9489321
דיראנשי קשר:
ד"ר סמיר מבג'יש
טלפון: 08-9489314
דוא"ל: sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il
לולאנשי קשר:ד"ר ישראל רוזנבוים
טלפון: 08-9489395
דוא"ל: rully.r@mail.huji.ac.il
מערכות סגורות לגידול דגיםאנשי קשר:פרופ' יאפ ואן-ריין
טלפון: 08-9489302
דוא"ל: jaap.vanrijn@mail.huji.ac.il
טיפוח זני דגיםאנשי קשר:פרופ' ברטה סיון-לבבי
טלפון: 08-9489988
דוא"ל: sivan.berta@mail.huji.ac.il
מכשירים להיסטולוגיהאנשי קשר:פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
מטהר מיםאנשי קשר:פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
הספרייה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבהאנשי קשר:אתר: http://www.agri.huji.ac.il/library/menu.html


 

מעבדה