6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תשתיות מחקר והוראה

 

תשתיות מחקר - קמפוס רחובות
הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה אנשי קשר:

טלפון: 08-9489269
דוא"ל:agri_circ@savion.huji.ac.il

יחידת המחשב אנשי קשר:

טלפון: 08-9489283

חוות המחשבים אנשי קשר:

טלפון: 08-9489884

היחידה לציוד בין-מחלקתי (צב"מ) אנשי קשר:

ד"ר אורית גל-גרבר
טלפון: 08-9489225
דוא"ל: oritg@savion.huji.ac.il​

בית החיות (משרת את כל הקמפוסים) אנשי קשר: יו"ר אקדמי: פרופ' יוסי אורלי
מנהל: ד"ר רוני קלמן
טלפון: 02-6758465/6
דוא"ל: animals@huji.ac.il
מעבדות שונות
חווה נסיונית (ללימוד וחקר סוגי גידולים, קרקע, זריעה והשקיה) אנשי קשר: מנהל: פרופ' שחל עבו
אחראי: מר יוסף גוטליב
טלפון: 08-9489443
מרכז חממות (חממות מבוקרות לניסויים טרנסגניים) אנשי קשר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
טלפון: 08-9489082
פיטוטרון (מתקן למחקר לחקר תגובות צמחים לתנאי אקלים שונים) אנשי קשר: פרופ' חיים קיגל
טלפון: 08-9489321
מרפאה לתזונה
בשיתוף מכון חרוב
אנשי קשר:
גב' אסתר צגאי
טלפון: 08-9489265
דוא"ל: estertz@savion.huji.ac.il
דיר אנשי קשר:
ד"ר סמיר מבג'יש
טלפון: 08-9489314
דוא"ל: sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il
לול אנשי קשר: ד"ר ישראל רוזנבוים
טלפון: 08-9489395
דוא"ל: rully.r@mail.huji.ac.il
מערכות סגורות לגידול דגים אנשי קשר: פרופ' יאפ ואן-ריין
טלפון: 08-9489302
דוא"ל: jaap.vanrijn@mail.huji.ac.il
טיפוח זני דגים אנשי קשר: פרופ' ברטה סיון-לבבי
טלפון: 08-9489988
דוא"ל: sivan.berta@mail.huji.ac.il
מכשירים להיסטולוגיה אנשי קשר: פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
מטהר מים אנשי קשר: פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027