6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מחקר ופיתוח

מטרת המחקר בפקולטה היא לקדם מחקר בסיסי, תשתיתי ויישומי במדעי החקלאות הכוללים את מדעי המזון והתזונה, איכות הסביבה ויצור מזון.

האתגר הוא הגדלת יצור המזון, תוך שיפור איכותו בתנאי אקלים משתנים תוך מינימום פגיעה בסביבה.

החקלאות המודרנית עברה תמורות משמעותיות בעשורים האחרונים והפכה להיות אינטנסיבית, מבוקרת, ועתירת ידע והשקעות. ממשקי גידול מתוחכמים של צמחים ובעלי חיים הם היום נחלתם של חקלאים רבים בארץ ובעולם כולו. החקלאות העתידית תתבסס בעיקר על טכנולוגיה וחדשנות ליעילות ופריון גבוהים.

בתוך פרק זמן של 20-40 שנה, קצב ייצור המזון העולמי יהיה נמוך יותר מקצב הדרישה עקב גידול האוכלוסייה. אי לכך, הציבה הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה כמטרה מרכזית את נושא הגדלת יעילות הייצור החקלאי בתנאי סביבה משתנים תוך שיפור איכות המוצר.הייצור החקלאי מהווה רכיב חשוב ביחסי הגומלין בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. פגעים סביבתיים עלולים להשפיע על בריאותם, ביטחונם ואיכות חייהם של בני האדם ובעלי החיים. כמו כן עלולה להיות פגיעה באיכות המים ובמגוון הביולוגי הקיים. אי לכך, התגבשה התפיסה של פיתוח ושיפור כשר הייצור החקלאי תוך שמירה על איכות הסביבה. יתרה מכך, במשך השנים התגבשה ההבנה שלא די בפעולות שימור אלא יש צורך גם בפעילות שיקום וטיפול בסביבה. לכן אתגר מרכזי שיעמוד בפני הפקולטה לחקלאות יכלול את הבנת התהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה תוך מטרה לפתח חקלאות אינטנסיבית ובת-קיימא ושימורה לדורות הבאים.

הפקולטה לחקלאות רואה עצמה פועלת בארבעה מרכזי מחקר עיקריים:

1. מדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות – תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: פיסיולוגית הייצור ויחסי הגומלין של הצומח החקלאי עם סביבתו; גנטיקה, אבולוציה, השבחה וגנומיקה חקלאית; ביוטכנולוגיה וביולוגיה תאית ואורגניזמית; אקולוגיה יישומית, שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים.

2. ביולוגיה וממשק של בעלי חיים חקלאיים -  תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: פיסיולוגיה של בעלי חיים; ביולוגיה של תהליכי רבייה; הזנת מעלי גרה; אימונולוגיה של בעלי חיים; ופיסיולוגיה סביבתית של בעלי חיים.

3. מדעי המזון והתזונה -  תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: ביוכימיה ומיקרוביולוגיה של מזון; הכימיה והפיזיקה של תהליכי ייצור ושימור מזון;  מרכיבים תזונתיים ופיזיולוגיה ברמת התא הבודד והאורגניזם השלם; טוקסיקולוגיה של מזון; מזון פונקציונאלי ופרוביוטיקה; תזונה ומחלות מטבוליות.

4. מדעי הסביבה בחקלאות – מחקר רב תחומי בנושאים מגוונים הקשורים להשפעות החקלאות על הסביבה והסביבה על החקלאות. תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: חקר הרצף קרקע-מים-צמח-אטמוספירה בהיבטי קליטת מים, דישון וזיהום; מיקרוביולוגיה סביבתית; יחסי פטריות-חיידקים-צמח; ביולוגיה סינתטית של מיקרואורגניזמים;  פיתוח פתרונות חדשניים לבעיית מזיקים בחקלאות; שיפור איכות האבקה בגידולים השונים, צמצום השימוש בקוטלי חרקים; אגרואקולוגיה ושמרת טבע; כלכלת סביבה וניהול משאבי טבע; כלכלת המגזר החקלאי ומדיניות חקלאית; כלכלת משאבי מים; שיווק מוצרי מזון, פיתוח יוזמות באגריביזנס.

בחממה

הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, נמצאת בחזית המחקר החקלאי ותחומים הנלווים אליו. מדעני הפקולטה השתתפו במהלך השנים בפיתוח מחקרים חדשניים כגון: השקיה בטפטוף; חיטוי סולרי; טיפוח פרחים בעלי צבע וריחות מושכים, טיפוח ירקות בעלי חיי מדף ארוכים; שימוש בגנטיקה לשיפור הערך התזונתי של פירות וירקות; הזנה ורביה של דגים ועופות; הדברה ביולוגית של מזיקים ומחלות צמחים; השקיה בקולחים או במים מליחים, ועוד.

חוקרי הפקולטה מפתחים את הפעילות ההוראתית והמחקרית בתחומי מדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה, על מנת לאפשר לחקלאות הישראלית ותחומים נלווים להתקיים, תוך שמירה על מעמדה התחרותי בעולם. המחקרים בפקולטה הינם עם הפנים לעתיד תוך התמקדות בתחומים הבאים: מדעי הצמח, מדעי בעלי החיים, הגנת הצומח, גנטיקה והשבחה, מזון ותזונה, ביולוגיה של התא, גנומיקה, פרוטאומיקה וביוטכנולוגיה. על מנת למנוע זיהום הסביבה נערכים מחקרים במדעי הקרקע והמים, הסביבה והאקולוגיה. מתוך ראייה של הקשר ההדוק בין איכות המזון ובריאות האדם קיים שיתוף פעולה מחקרי בין חוקרי מזון ותזונת האדם לבין חוקרים ממדעי הצמח והחי. כמו כן ניתן דגש לתחומי הכלכלה החקלאית והמנהל בחקלאות.