6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

הפקולטה בקהילה ובעולם

מחקרים ופרויקטים בין-לאומיים

למעורבות של מוסד אקדמי בקהילה בהיבט הצר, ובעולם בהיבט הרחב יותר, יש השלכות חברתיות חיוביות. הפצת הידע האקדמי משמשת כלי לצמצום פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

החקלאות של היום מבוססת בין היתר על ידע ביולוגי רחב ועל מחקרים בתחום מדעי החיים, אשר להם השלכות על חיי היום-יום. הפקולטה שואפת להנגיש את הידע הנצבר בה ולהקנות ערכים של שימור הסביבה, של הרגלי תזונה בריאים, של צרכנות נבונה ושל טיפוח סקרנות מדעית. השאיפה היא להגיע לשכבות אוכלוסייה שונות כדי להנהיג, לצמצם פערים חברתיים ולהרחיב אופקים, וכך להכשיר את הקרקע להטמעת שינויים בעלי ערך מוסף לפרט ולחברה בישראל.

בצד פעילות בארץ, ומתוך תחושת שליחות ומחויבות חברתית, הפקולטה מקדמת פרויקטים בין-לאומיים לתמיכה בארצות מתפתחות. ההכרה כי הידע שנצבר בארץ יכול לתרום לשיפור ההזנה בעולם מתניעה מהלכים הזוכים להצלחה ולהוקרה רבה.

במקרים רבים, כאשר מדובר בפרויקטים לטובת הקהילה, נעשה שיתוף פעולה עם חוקרים ממוסדות אקדמיים אחרים, עם גורמים כגון קרנות וארגונים למיניהם וכן עם גופים ממשלתיים.

הפעילויות בקהילה נעשות על ידי חוקרים, סטודנטים ומתנדבים בפקולטה לחקלאות, ומכוונות למבוגרים במסגרת תוכניות העשרה ולנוער במסגרת חוגי מדע ופעילויות חווייתיות.

  חווה