6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

להב״ה

בקהילה: פרוייקט להב״ה

תכנית להב"ה (לקראת השכלה באוניברסיטה העברית) פועלת משנת תשס"ב בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה,
בקמפוס רחובות של האוניברסיטה העברית.
התכנית מתקיימת במסגרת המדור ללימודי חוץ, תוך שיתוף פעולה עם עיריית רחובות ועיריית יבנה, ומטרתה
להוביל את תלמידי התיכון באיזור להשתלבות מוצלחת בלימודים אקדמים.

עוד מידע על התוכנית

להבה