6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

חוות הדגמה באתיופיה

בעולם: מהנדסים ללא גבולות סניף הפקולטה

עמותת מהנדסים ללא גבולות היא ארגון בינלאומי ולו סניפים בכל העולם וגם בארץ, האירגון המתמחה במציאת פתרונות טכנולוגים הנדסיים לאתגרים הניצבים כיום בפני קהילות מתפתחות ברחבי העולם. הסניף בפקולטה לחקלאות הוקם בסוף שנת 2012 על ידי סטודנטים מתנדבים בפקולטה למזון חקלאות והסביבה של האוניברסיטה העברית.

המתנדבים ובהם גם בוגרי הפקולטה, ואנשי מקצוע נוספים מתחומים מגוונים הקימו לאחרונה חוות הדגמה ויישום בעיר מקלה (Mekelle) שבאתיופיה. מטרת הפרוייקט היא לחשוף את המקומיים לפיתרונות חקלאיים ברי-קיימא על מנת לשפר את הכלכלה המקומית ואת היצע המזון. ברמה הפרקטית מדגימים לחקלאים טכניקות חדשות וניהול מים יעיל.

כל העבודה בחוות ההדגמה נעשות על ידי אנשי החווה- מצעיר ועד זקן בשילוב עם מתנדבים של מהנדסים ללא גבולות ממקלה. בשלב זה הותקנה מערכת טפטוף בלחץ נמוך, נבנה אבטיפוס של מנבטה להכנת שתילים מזרעים, בנוסף תכנית השקיה ודישון שנתית נכתבה ע"י צוות רחובות והועברה לאנשי החווה יחד עם ציוד בקרה ועוד. בסוף העונה התברר כי בחוות ההדגמה נקטף פי עשר יותר יבול מזו שבחלקות סמוכות שעובדו בשיטות המוכרות למקומיים.

בהסתכלות לעתיד רואים המתנדבים בפרויקט זה אבטיפוס למודל חקלאי שקהילות חקלאיות קטנות יוכלו לאמץ ובעזרת תכנון משותף להתאים אותו לצרכיהם.