6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

פרויקט החווה

בקהילה: שימור מסורת לגיל השלישי

בפקולטה לחקלאות ברחובות השיקו פרויקט חדש של מעורבות בקהילה והקצו לראשונה חלקה חקלאית לטובת יוצאי הקהילה האתיופית.

כדי לאפשר לבני הקהילה המבוגרים יוצאי אתיופיה לעסוק בחקלאות כפי שעסקו באתיופיה לפני עליתם ארצה. הפקולטה הקצתה חלקת קרקע בחוות הניסיונות, המיועדת לאפשר ליוצאי אתיופיה המעוניינים בכך לחזור לעבודתם המסורתית בחקלאות.

את הפרויקט מלווים סטודנטים מתנדבים, חלקם מארגון מהנדסים ללא גבולות, יחד עם פרופ' אלון סמך, יוסקה גוטליב וצוות חוות הניסיונות. הפרוייקט מתבצע בשיתוף צוות מוקד קליטה עירוני של עיריית רחובות, דוד אלעזר וחנה טמנו.

חלק מהשתילים מתקבלים כתרומה ממשתלת חישתיל. חווה