6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקהילה

למרות שהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה שוכנת ברחובות, הידועה כעיר המדע, נדמה לעיתים כי המונח "חקלאות" מרחיק את המוסד מתושבי העיר. רבים מהתושבים אינם מודעים למגוון הרחב של תחומים הנחקרים ונלמדים בין תחומי המוסד השכן.

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה רואה בחוגי נוער שוחר מדע כלי חינוכי וחברתי רב עצמה. חשיפתם של בני נוער לתחומי מדע מגוונים מפתחת חשיבה מדעית וסקרנות היא מפתח להתפתחות דורות של בוגרים המתעניינים בלימודים גבוהים ובתחומים מגוונים.

חוגי העשרה  למבוגרים הניתנים בפקולטה חושפים את הקמפוס בפני האוכלוסיה המקומית, מאפשרים להפיץ ידע אקדמי מעוררים עניין ועשויים להעניק היזון חוזר.

פעילויות נוספות הנעשות בקהילה תורמות לשינוי הרגלי תזונה , לקידום בריאות ללכידות חברתית ועוד

 

נוער