6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תזונה מושכלת לילדים

תזונה מושכלת לילדים בקהילה: הדרכה לתזונה נכונה לילדים.

לפרויקט שמטרתו עידוד ילדים להרגלי תזונה בריאה ובדגש על צריכת ירקות ופירות בארוחות, חבר ארגון הג'וינט בתכניות לקידום בריאות עם איסוף החומר במשך שנים בהובלת ד"ר עליזה שטרק וד"ר איתן ישראלי מבית הספר למדעי התזונה של הפקולטה לחקלאות ברחובות. החומר שנאסף לבש צורה בחוברת הדרכה שיצאה עתה (ספטמבר 2016) ומיועדת להפצה בקהלי היעד השונים

תזונה בילדים