6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בחזית המחקר והפיתוח

בחזית המחקר והפיתוח בתחומי החקלאות בהיבט הרחב שלה, ניצבים חוקרים יצירתיים ומצוינים אשר הישגיהם זוכים להכרה בינלאומית.

תוך כדי עבודה מדעית מעמיקה ונרחבת נוצרו   פיתוחים יצירתיים , נרשמו עליהם פטנטים, הם מוסחרו, ועתה הם משווקים בידי חברות ישראליות ובין-לאומיות. הפיתוחים נוצרו לרווחת האדם ולשיפור איכות חייו.

רשימת ההישגים והגילויים של חוקרי הפקולטה רב תחומית וארוכה וממשיכה להתהוות.

ממציאים