6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ד״ר יונתן אלקינד

ד״ר יונתן אלקינד טיפח עם צוותו זני פלפל בעלי הצאמה אקולוגית רחבה שאפשר לגדלם באזורים בעלי חורף מתון, בבתי צמיחה פשוטים ובלי חימום. הזנים מניבים יבול גבוה ואיכותי, פרי מוצק, צורה טובה וכושר השתמרותמשופר הן על הצמח הן באחסון. המחקר נעשה בשיתוף חברת זרעים גדרה (בבעלות סינג׳נטה) המשווקת את הזרעים בארץ ובעולם.

יוני אלקינד