6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

פרופ׳ אלכסנדר ויינשטיין

פרופ׳ אלכסנדר ויינשטיין   פיתח את ממוג׳ין, טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת ייצור תוכנות חדשות בגידולים חקלאיים והשבחתם באמצעות שינויים גנטיים מכוונים. הטכנולוגיה מאפשרת עריכה מדויקת של המטען הגנתי של הצמח והיא ישימה לכל הצמחים. הפטנט עליה נרשם במשותף בידי יישום - החברה לפיתוח המחקר באוניברסיטה העברית וחברת דנציגר אינוביישנס (ישראל).

אלכסנדר ויישטיין