6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תולדות הפקולטה

מגשימים את החזון הציוני

בראשית המאה ה-20, עם תחילתה של העלייה השנייה, נוספו מושבות חקלאיות והתחזקו הזרמים המעשיים בתנועה הציונית, שראו בעבודת האדמה ערך מרכזי בדרך להגשמת החלום הציוני. יעדים כגון: יישוב הארץ, קביעת עובדות בשטח וגאולת אדמות סומנו כאבני דרך, אולם העולים החדשים מאירופה היו חסרי ידע וניסיון חקלאי. כך נולד הצורך להכשרה מעשית וגם לביסוס מדעי של הידע החקלאי.

 

הצעד החשוב הראשון לקראת הקמת המכון ברחובות נעשה בשנת 1937, כאשר מר יצחק אוכברג, יהודי מדרום אפריקה, ייסד קתדרה לכלכלה חקלאית ע"ש בתו רות, ופרופ' יצחק אלעזרי-וולקני הופקד על הקתדרה. באותו הזמן ניסחה האוניברסיטה העברית גרסה סופית של לימודי החקלאות ברחובות, וקבעה משך לימודים של חמש שנים לתואר "מוסמך", מהן שנתיים בירושלים ושלוש שנים ברחובות. בשנת 1942, לאחר קשיים מרובים, פתח המכון את שעריו.

בניין