6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מכון נולד

בשנת 1925 הוקמה האוניברסיטה העברית בירושלים, אבל המענה לצורך בחינוך גבוה בחקלאות התעכב עוד שנים רבות מסיבות תקציביות. הצעד המשמעותי הראשון לקראת הקמת המכון ללימודי חקלאות ברחובות נעשה בשנת 1937 בעזרת תרומתו של היהודי הדרום אפריקני יצחק אוכברג. הוא ייסד קתדרה לכלכלה חקלאית ע"ש בתו רות, ועל ניהולה הופקד הפרופ' יצחק אלעזרי-וולקני. בד בבד ניסחה האוניברסיטה העברית את התוכנית הראשונה ללימודי חקלאות: חמש שנות לימוד לתואר "מוסמך", מהן שנתיים בירושלים ושלוש שנים ברחובות.

עם נר ראשון של חנוכה תש"ג (4.12.1942), בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נחנך המכון ללימודי החקלאות בטקס מרגש בבניין ע"ש אהרון אהרונסון (מגלה "אם החיטה") ובהשתתפות נשיא האוניברסיטה העברית ד"ר י"ל מאגנס.