6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

התגבשות אקדמית

מ"מוסד אקדמי" ל"פקולטה" עם בתי ספר

בימיו הראשונים טרם הקמת המדינה היה המכון מוסד אקדמי צנוע להוראה חקלאית - 21 תלמידים שקובצו משני מחזורים. אלה השנים של "ניסוי ותהייה", של גיבוש תוכנית הלימודים והתבססות המכון כסמכות האקדמית המובילה בתחומי החקלאות. הפריצה האקדמית המדעית לא איחרה לבוא. עם הקמת המדינה חלה התקדמות ניכרת בפעילות המכון והוא כבר קנה לו מוניטין כמוסד בר סמכא להוראה חקלאית. שוכללה תוכנית ההוראה, נוספו בו ענפי לימוד חדשים והוקמו מגמות התמחות.

ב-1952 הפך המכון לפקולטה סדירה באוניברסיטה, המקנה תואר "מוסמך" ו"דוקטור לפילוסופיה". כמה שנים אחר כך, עקב הביקוש למורים ולמדריכים בעלי השכלה גבוהה, הונהגו בפקולטה גם לימודים לתואר - "בוגר במדעי החקלאות". נוסף על הלימודים הסדירים נפתחו מסלולים מיוחדים, ובהם הקורסים לרכזי משקים, שהפכו במהלך השנים לקורס הגבוה לבני הקיבוצים.

ב-1978, בשנה"ל תשל"ט, הוקם בפקולטה בית-הספר לכלכלת-הבית, שהוסב מאוחר יותר ל"בית-הספר למדעי התזונה", והפקולטה הוסמכה להעניק תואר "בוגר במדעי התזונה". משנת 1996 (תשנ"ז) החלה הפקולטה להעניק תואר "מוסמך במדעי התזונה".

ב-1986, שנה"ל תשמ"ו, נפתח בקמפוס ברחובות בית-ספר לרפואה וטרינרית. הלימודים העיוניים נערכים בקמפוס הפקולטה ברחובות, והלימודים הקליניים בבית החולים הווטרינרי בראשון לציון.

ב-1987, שנה"ל   תשמ"ז נפתח המדור ללימודי חוץ, המרכז את כל הלימודים שלא לתואר. המדור מנוהל ע"י ועד מנהל, המורכב מנציגי האוניברסיטה ומנציגי הפקולטה.

דשא