6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

עם הפנים לעתיד - אגרי טק

 בשלהי המאה ה-20 יכולה הפקולטה להתבונן בגאווה רבה על הישגי העבר ולעצב מחדש את דרכה ואת עתידה. חודשיים לפני הכניסה למאה ה-21 הוקם המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות ע"ש רוברט ה. סמית. המכון מאחד את כל המחלקות העוסקות במחקר מדעי של צמחים, ובהן: גידולי שדה וירקות, בוטניקה חקלאית, מטעים וצמחי נוי, וגנטיקה והשבחה.

כיאה למוסד אקדמי עדכני ופורץ דרך בחקלאות המודרנית גיבשה הפקולטה ב-2006 חזון מעודכן בכותרת: "הזנת הדורות הבאים באמצעות חקלאות מודרנית, מבוססת-ידע, תוך שמירה על איכות הסביבה". חזון ההזנה העולמית הלהיב וסחף רבים לסייע בהגשמתו.

מבין התומכים הנלהבים ברעיון ההזנה העולמית ראוי  לציון מר רוברט ה' סמית, ז"ל אשר כיהן כנשיא כבוד של חבר הנאמנים מארה"ב.   סמית היה תומך נלהב ונדיב אשר סייע  רבות לפקולטה. כאות הוקרה על פועלו הותאם בשנת 2008 שמה  של הפקולטה לחזון החדש: "הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית"

הישגי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה חורגים היום מתחום המדינה ומן הייעוד ההיסטורי של הכשרת "מתיישבים חקלאים חדשים". הם פרושים בשדות הירק ובמטעי הפרי ברחבי העולם. האתגרים  העומדים בפנינו עוד רבים ועוד נכונו לפקולטה פריצות דרך.  אנו מאמינים כי שילוב של  של הכשרת תלמידים מעולים עם העמקה יצירתית במחקר ייטיבו עם  סביבתנו.

תומר בחממה