6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

אמון ומוניטין בכלכלת שיתוף

פרופ' עליזה פליישר 

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

אמון ומוניטין בכלכלת שיתוף 

כלכלת שיתוף sharing economy הינו הכינוי לתופעה של השנים האחרונות המאפשרת ביצוע עסקאות בין אנשים פרטים peer-to-peer (P2P)  בכל העולם דרך פלטפורמות אינטרנטיות. התנאים ההכרחיים לקיומה של כלכלת שיתוף הם, מחד גיסא, אנשים (ספקים) בעלי נכסים/משאבים שאינם בשימוש תמידי כמו חדרים, דירות, אמצעי תחבורה וזמן פנוי המחפשים אפשרויות להכנסה נוספת, ומאידך גיסא, ביקוש על ידי פרטים אחרים (לקוחות) לנכסים/משאבים אלה המוצעים במחירים מוזלים לעומת האלטרנטיבה המסחרית בשווקים המסורתיים. ביקוש והצע למשאבים אלה קיים כבר זמן רב אך המפגש ביניהם התאפשר עם התפתחות טכנולוגיית המידע.
אך קיומם של ביקוש והצע בלבד אינו מספיק לקיומה של כלכלת שיתוף, צריך להתקיים עוד תנאי הכרחי לביצוע עסקאות בכלכלה זו והוא קיומו של אמון בין שני הצדדים. לכן יש צורך בפיתוח אינדיקטורים לאמון ומוניטין של שני צדדי העסקה. אחד האינדיקטורים החשובים לאמינות, המשחק תפקיד חשוב בכלכלה זו, הוא תמונת הפנים של המוכר ושל הקונה.  מחקרים בפסיכולוגיה הצביעו על היכולת של המח האנושי להעריך את רמת האמינות של אדם זר מתוך חשיפה של חלקי שניות לפניו. ההרצאה תדון בתפקידה של תמונת המוכר ביצירת אמון וכיצד היא משפיעה על שוקי כלכלת שיתוף.


האתר הנחקר יהיה Airbnb, אתר להשכרת מרחבי מגורים לתיירים הפועל במעל ל-34,000 ערים ברחבי עולם ואשר רשם עד כה 25 מיליון עסקאות.

aliza