6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי יבול בתנאי אי ודאות

ד"ר מנחם מושליון

המכון למדעי הצמח

אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי יבול בתנאי אי ודאות של סביבה משתנה

הגידול המתמיד באוכלוסיית העולם והשאיפה לשיפור ברמת החיים מביאים לעליה בביקוש למזון ומכאן לניצול מקסימלי של משאבי הטבע הדרושים לחקלאות. תהליכי הטיפוח של צמחי יבול הביאו להגדלה משמעותית ביכולתם לייצר מזון, אך בו בזמן גם להגדלה דרמטית בצריכת המים שלהם ומכאן גם לרגישות גבוהה ליובש ועקות סביבה נוספות. בשנים האחרונות מושקעים משאבים רבים בניסיונות להפוך את הצמחים לפחות רגישים לעקות סביבה וזאת כדי לאפשר את גידולם גם באזורים קשים יותר, אך עד כה ללא הצלחה רבה.

בהרצאה אסקור את המנגנונים המולקולריים, התאיים והרקמתיים בעזרתם חשים הצמחים את סביבתם בכלל ואת כמות המים העומדת לרשותם בפרט. ארחיב על מנגנוני ניהול מאזן המים של הצמח השלם ועל הבדלים בין מנגנוני בקרה "שמרניים" התורמים לשרידות הצמח, לבין מנגנוני "לקיחת סיכון" המביאים לצמיחה מהירה בתנאים אופטימליים, אך עלולים להביא לפגיעה בצמח בתנאי עקה. בנוסף, אדגים את אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי בר רב שנתיים (אורן ירושלים) ועונתיים (שעורת בר) הגדלים באזורים בעלי יציבות משקעים שונה בארץ (מהר מרון ועד ירוחם).

לסיכום, אדון בשאלה, האם ניתן ליישם חלק מאסטרטגיות של צמחי הבר כדי לגשר על הפערים הקיימים כיום בין הידע הגנטי הרב העומד לרשותנו לבין היכולת לנצלו לטיפוח גידולים חקלאיים כדי שיתאימו לאזורי גידול המאופיינים בתנאי אי ודאות של מצב המשקעים.

menachem