6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

חומרי הדברה בחקלאות, לבטים ופתרונות

פרופ' יעקב קטן

חומרי הדברה בחקלאות, לבטים ופתרונות

הכרחי להגדיל את ייצור המזון בעולם בעשורים הבאים. פגעים (מחלות, מזיקים, עשבים) מפחיתים את היבול בכל הגידולים, לפיכך, הדברתם תאפשר להגדיל את היבולים ללא צורך להרחיב את השטחים. השימוש בחומרי הדברה הנו אמצעי יעיל להדברת הפגעים אך עלולות להיות לו השלכות פוטנציאליות שליליות לסביבה ולבריאות. נעשים מאמצים רבים לפתח הדברת פגעים מושכלת, דהיינו, השגת הדברה יעילה תוך מזעור הפגיעה בסביבה ובמשאבי טבע. פיתוח שיטות הדברת פגעים חליפיות, לא כימיות, הינו הציר המרכזי בגישה זו. למשל, הדברה ביולוגית ע"י שימוש באויבים טבעיים של המזיקים, פיתוח זנים עמידים לפגעים, שימוש בקומפוסט ועוד.


קבוצתנו פיתחה שיטה חדשה לחיטוי קרקע להדברת הפגעים בה, שיטת החיטוי הסולרי. ע"י חימום הקרקע באמצעות קרינת השמש ע"י חפויה ביריעות פוליאתילן שקופות בעונת הקיץ והעלאת הטמפרטורה לדרגות קטלניות לפגעים. החיטוי הסולרי גם מחולל בקרקע תהליכים מיקרוביאליים וכימיים אשר תורמים להדברת גורמי המחלות. נערכו מחקרים מתחומים רבים (מיקרוביולוגיה, כימיה של הקרקע, פיטופתולוגיה, מטאורולוגיה ועוד) להבנת התהליכים המתחוללים בקרקע במהלך החיטוי הסולרי. שיטה זו התפשטה ברחבי העולם והיא משמשת חלופה לחומרי הדברה. מאז הפרסום המדעי הראשון על שיטה זו בשנת 1976 פורסמו יותר מ- 1500 פרסומים מדעיים עליה.

yakov