6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה

פרופסור אלי פיינרמן

כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה 

ההרצאה תיפתח בתיאור קצר של היחסים שבין כלכלה, סביבה ומשאבי טבע; בהצגת האתגרים, ההישגים והכישלונות הגלובאליים בהתמודדות האנושית עם בעיות סביבה ובהצגת התשובה הפסימית והתשובה האופטימית ל "שאלת מיליון הדולר": האם הסביבה היא בת קיימא בטווח הארוך (האם אנחנו גדולים מידי על העולם?).

לאחר מכן, תתואר הגישה הכלכלית לשימוש יעיל במשאבי טבע מתכלים (נפט, גז טבעי, מחצבים של מתכות) ומתחדשים (דגים בים, יערות) תוך התייחסות להגינות בין-דורית ולטרגדיה של המשאבים המשותפים.
חלקה הנותר של ההרצאה יוקדש לנושא "הסביבה", שמצד אחד מספקת לנו שירותי נוף, ריאות ירוקות, מקום לנפוש בו אך,  מצד שני משמשת כפח אשפה לחלק גדול מהפסולת הנוצרת בתהליכי הייצור והתצרוכת שלנו. יוסבר מדוע נדרשת התערבות ציבורית בכדי להתמודד עם בעיות של איכות סביבה ויוצגו מספר "כלים כלכליים" (גזרים ומקלות) המסייעים לפתרון הבעיות האלה; תוצג המסגרת המושגית של ניתוחי עלות-תועלת לבחינת כדאיות של פרויקטים בעלי השפעות סביבתיות ותסקרנה השיטות שמשמשות את הכלכלנים להצמיד תגי-מחיר לשירותי סביבה שאין להם מחיר בשוק (מה ערכו הכספי של נוף יפה, חוף ים נקי מזיהום, פארק של קק"ל? כמה שווה שקט? ובקיצור "כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה).

ההרצאה תלווה בדוגמאות ממחקרים בנושא.

eli