6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

מזון לפי שעון והזמן הנכון לשרוף שומן

פרופ' אורן פרוי

מזון לפי שעון והזמן הנכון לשרוף שומן

בעלי חיים על כדור הארץ, אשר סיגלו לעצמם את היכולת לכוון את פעילויותיהם בהתאם למחזור היממתי, הינם בעלי יתרון אבולוציוני בהגנה ובחיפוש אחר מזון. מדידת המחזור היממתי נעשית על ידי שעונים ביולוגיים המכתיבים פעילויות פיזיולוגיות רבות המתוזמנות ל-24 שעות. השעון הביולוגי המרכזי ממוקם בקדמת ההיפותלמוס במוח. ברמה המולקולארית, השעון הביולוגי מורכב משתי לולאות, האחת חיובית, המכתיבה ביטוי גנים רבים, והשנייה שלילית, המעכבת את פעילות הלולאה החיובית. שתי הלולאות יחד מכתיבות מחזור בן כ- 24 שעות. בתנאים רגילים, השעון המרכזי מושפע מהאור הנקלט על ידי העין ומכוון את השעונים ההיקפיים הנמצאים בכל איבר מאיברי הגוף. חומרי מזון מסוימים, כמו ויטמין A וקפאין יכולים לכוון את השעון הביולוגי. בנוסף, תזמון האכילה מכוון את השעון באיברים ההיקפיים ללא תלות בשעון המרכזי הממוקם במוח. לעומת זאת, הגבלה קלורית, כ- 80% מהמנה היומית, או יום צום יום אוכל לסירוגין משפיעים על השעון המרכזי במוח. ממצאים אלה מצביעים על כך שלחומרי מזון או משטרי תזונה יש השפעה מכרעת על תפקוד פעילויות גוף בסיסיות, כמו השעון הביולוגי, ובעקיפין על מערכות רבות אחרות המושפעות ממנו. כיוון השעון מוביל לבריאות ואריכות ימים.

oren