6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מידעון הפקולטה

מידעון הפקולטה נשלח בדואר אלקטרוני.

להצטרף לרשימת התפוצה, צרו עימנו קשר באמצעות לחיצה על 'צור קשר'.

בכל בעיה, שאלה, הצעה, בקשת מידע, וגם... מילה טובה. נשמח לעמוד לרשותכם.

אנא העבירו חומר למידעון הבא   אל יחידת הסברה ויחסי ציבור 08-9489275

מידעון_הפקולטה