6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

מידע לסטודנט

הרצאות מדוע

הרצאות שניתנו במסגרת סדרת הרצאות מדוע על ידי חוקרי הפקולטה

סדרת הרצאות בין-תחומית לקהל הרחב בה טובי אנשי האקדמיה חולקים את מחקריהם החדשניים עם הקהל שוחר הדעת.
המרכז לפיתוח קשרי אוניברסיטה-קהילה פועל לקיום דיאלוג מתמיד עם הקהילה במטרה לקרב את האוניברסיטה לחברה.

אמון ומוניטין בכלכלת שיתוף

    פרופ' עליזה פליישר המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

התעלומה של עצם ללא תאים

    פרופ' רון שחר וטרינריה

כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה

    פרופסור אלי פיינרמן המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

ביחד או לבד - רכיבי מזון בגוף

    ד"ר זוהר כרם  המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

סודות מחיי החברה של החיידקים

    ד"ר יעל הלמן המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

מזון לפי שעון והזמן הנכון לשרוף שומן

    פרופ' אורן פרוי המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

מהשפכים לצלחת - האם צריך לחשוש?

    דר בני חפץ המחלקה למדעי הקרקע והמים

חומרי הדברה בחקלאות, לבטים ופתרונות

    פרופ' יעקב קטן המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

איזון בין גדילה להתבגרות בהתפתחות עלים וצמחים

    פרופ' נעמי אורי  המכון למדעי הצמח וגנטיקה

אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי יבול בתנאי אי ודאות

    ד"ר מנחם מושליון המכון למדעי הצמח