6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

מהשפכים לצלחת - האם צריך לחשוש?

 דר בני חפץ

מהשפכים לצלחת:

האם צריך לחשוש מהשקיה של ירקות ופירות במי ביוב מושבים?

מים מושבים (קולחים) מהווים מקור מים חשוב בחקלאות הישראלית. המים המטופלים מיושמים בחקלאות בהתאם לקריטריונים מחמירים של איכות, אולם המים המטופלים מכילים שאריות של מגוון חומרים בעלי פעילות ביולוגית.

• מה הם אותם חומרים?

• מהי שרידותם בקרקע?

• האם החומרים הנ"ל עלולים להיקלט על ידי צמחים ולהגיע לסלט שלנו?

• האם יש כאן בעיה?

בהרצאה נלמד על הדברים ונרד לשורש העניין.

benny