6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ספרים שפרסמנו

Environmental Pest Management: Challenges for Agronomists, Ecologists, Economists and Policymakers

תקציר:

bookהספר נערך על ידי משה קול מהמחלקה לאנטמולוגיה  עם שותף מצרפת אריק וינברג

ספר זה עוסק בקשר שבין הדברת מזיקים, בריאות הציבור, מדיניות וכלכלה, והסביבה החקלאית. בספר ננקטת גישה ייחודית ורב-תחומית רחבה לדיון בבעיות המורכבות הנוגעות להדברת נגעים והשפעותיה על בריאות האדם והסביבה, ועל השפעות הסביבה על הגנת הצומח.

הספר מקיף 18 פרקים שנכתבו על ידי מומחים בעלי שם המגיעים מעשר מדינות והמייצגים מגוון רחב של דיסציפלינות. הם כוללים מדעני הגנת הצומח, אגרונומים, אקולוגים וחוקרי איכות הסביבה, כלכלנים, חוקרי בריאות הציבור, ואנשי ממשל וקביעת מדיניות. בפרקים אלו מסכמים המומחים את הידע הקים בתחומים השונים ומנתחים את התובנות שלהם במגוון נושאים בעלי חשיבות עליונה לאספקת מזון באיכות וכמות נאותים תוך הגנה על איכות הסביבה.

ההשפעות השליליות של פעילויות הדברה הפכו למוקד של דאגה בעולם, וחוקרים וקובעי מדיניות החלו סוף סוף לפתח שיטות הערכה ולקדם אמצעים להתמודדות איתן. בעוד שנושאים כגון רעילות חומרי הדברה שלטו עד כה בשיח העולמי הנוגע להדברת מזיקים, השיקולים הכלכליים והחברתיים הוזנחו במידה רבה. כמו כן לא נכללו במסכת השיקולים השפעותיהם של גורמים סביבתיים על יכולתנו לרסן את אוכלוסיות המזיקים בשדה. הספר הנוכחי הוא הראשון שמספק כיסוי מעמיק של כלל הנושאים הדחופים האלה בכרך אחד.

הספר דן בין השאר בבעיות הנוגעות לאסטרטגיות הדברה ספציפיות, כולל שימוש בחומרי הדברה, בגידולים טרנסגניים ובהדברה ביולוגית; מנתח את השפעותיהם של תהליכים גלובליים, כגון שינויי אקלים, פלישות ביולוגיות, שינויים בדרישות הצרכנים לתוצרת נקייה מחומרי הדברה, והשפעת שירותים חיוביים ושליליים של המערכת האקולוגית; בוחן סיכונים לבריאות הציבור, למגוון הביולוגי, ולהבטחת מזון; מזהה כוחות כלכליים מרכזיים המשפיעים על יישום אסטרטגיות וטכנולוגיות הדברה; ומציע גישות רגולטוריות שמטרתן ליצור מערכות בנות קיימא להגנת הצומח וזאת במסגרת תכניות אגרו-סביבתיות.

ספר זה מהווה משאב רב ערך עבור מדענים במגוון תחומים, כמו גם לפקידי ממשלה וקובעי מדיניות. כמו כן, מורים ותלמידים ברמת הבוגר והמוסמך ימצאו בספר משאב הוראה שימושי ביותר וזאת במגוון רחב של תחומי ידע ועשייה.

Publisher's Version

Last updated on 08/22/2017