מדעי החקלאות ומוסמך במינהל עסקים

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תוכנית לבוגר במדעי החקלאות ומוסמך במינהל עסקים בארבע שנים (3+1)

mba

רקע

התוכנית מיועדת לתלמידי הפקולטה לחקלאות, שמעוניינים ומסוגלים לשלב בתוכנית הלימודים הרגילה שלהם לימודים נוספים מתחום מינהל עסקים ולסיים שני תארים בארבע שנים: בוגר במדעי החקלאות (3 שנים בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה) ומוסמך במינהל עסקים (לימודי המוסמך במינהל עסקים יילמדו החל מהשנה השלישיתבהר הצופים). 

מטרה

ליצור מסלול לימודים חדש ואטרקטיבי שיכין באופן מיטבי את הבוגרים במדעי החקלאות לצרכי המשק ושוק העבודה בהמשך.

מבנה תוכנית מוסמך במינהל עסקים (מב"ע)

התוכנית דורשת 48 נ"ז ובנויה על שלושה נדבכים:  קורסי תשתית, קורסי מוסמך בסיסיים וקורסי התמחות.   

  • הדרישות לתואר בוגר נקבעות לפי דרישות החוג ממנו בא הסטודנט\ית.
  • קורסי התשתית במתמטיקה ובסטטיסטיקה (ראו פרוט בטבלה א') נלמדים בחלק מהחוגים כחלק מהדרישות לתואר ראשון , ולכן תלמידים אלה עומדים בדרישות של קורסי תשתית (לא נכללים ב-48 נ"ז הנדרשים להשלמת התואר המוסמך). 
  • קורסי המוסמך הבסיסיים: התלמידים ייקחו 24 נ"ז (של מינהל עסקים.8 קורסים של 3 נ"ז) לקראת תואר המוסמך, במהלך לימודי הבוגר, שמתקיימים גם ברחובות. לחלופין, התלמידים יוכלו לקחת קורסים חופפים, הניתנים בפקולטה לתלמידי כלכלת סביבה ומלונאות.
  • קורסי התמחות : היקף 24 נ"ז. בשנה השלישית ללימודים, במידה ועמדו התלמידים בממוצע הציונים הנדרש בלימודי הבוגר (ציון 85 לפחות בסיום השנתיים הראשונות ללימודי הבוגר) , ניתן להתחיל ללמוד את הקורסים המתקדמים/ההתמחות של התואר השני במינהל עסקים. שמירה על ממוצע ציונים כמפורט לעיל לתואר בוגר, תאפשר להתקבל בתום לימודי הבוגר ישירות לתואר שני במינהל עסקים ולקבל פטור ממבחן הג'מאט.
 

טבלה א': קורסי התשתית (נלקחים ברחובות כחלק מהדרישות לתואר בוגר בחלק מהחוגים)

הר הצופים

רחובות

שם הקורס

מספר

נ"ז

שם הקורס

מספר

נ"ז

חובה

/בחירה

מתמטיקה למנע"ס

55796

3

חדוא א'

חדוא ב'

71022

71023

3

3

ח

ח

סטטיסטיקה

למנע"ס

55797

3

מבוא להסתברות

וסטטיסטיקה תיאורית

יסודות הסטטיסטיקה

ותכנון ניסויים

71025

 

71043

2

 

5

ח

 

ח

 

 

 

 

 

 

 

מקרא: ח = חובה, ב= בחירה

קורסי חובה בסיסיים: תלמידי התוכנית ילמדו את הקורסים (שנה ראשונה של מינהל עסקים) המתקיימים ברחובות (טבלה ב'). לתלמידים שלא יכולים לקחת קורסים אלו מסיבות אובייקטיביות (לדוגמא התנגשות עם קורסים אחרים) יתאפשר לקחת את הקורסים המקבילים שניתנים ברחובות בכלכלה או במלונאות (טבלה ג'). 

טבלה ב': קורסי יסודות שיינתנו ברחובות.

הר הצופים

 

שם הקורס

כלכלת עסקים א'

מספר

 

55795

נ"ז

 

3

מורה

 

ליאור אמסלם

מבוא למימון

55904

3

יגאל נוימן

 

ניהול השיווק

למנהלים

55852

3

היימן

מודלים כמותיים בניהול

55815

3

תמר מרגלית

מבוא לחשבונאות

55902

3

יהודה בר

התנהגות ארגונית

ומנהל משאבי אנוש

55922

3

איל רכטר

נתונים וטכנולוגיה

בעסקים – מב"ע

55889

3

יפתח נגר

אסטרטגיה עסקית

(החל מתשפ"א)

55821

3

לא נקבע עדיין

טבלה ג':  שקילות בין קורסי הר הצופים לקורסים הניתנים ברחובות

הר הצופים

רחובות

 

שם הקורס

מספר

נ"ז

שם הקורס

מספר

נ"ז

מבוא למימון

555904

3

יסודות המימון

71752

3

ניהול השיווק

למנהלים

55852

3

ניהול השיווק

71733

3

מודלים כמותיים בניהול

55815

3

מבוא לחקר ביצועים

65520

3

מבוא לחשבונאות

55902

3

יסודות החשבונאות

והתמחיר

71751

4

התנהגות ארגונית

ומנהל משאבי אנוש

55922

3

ניהול משאבי אנוש

 

התנהגות ארגונית

65508

 

65507

 

3

 

3

אסטרטגיה עסקית

(החל מתשפ"א)

55821

3

ניהול אסטרטגי

65533

2

נתונים וטכנולוגיה

בעסקים-מב"ע

55889

3

מערכות מידע בניהול

71766

3

יודגש קורסי התשתית במתמטיקה ובסטטיסטיקה. הנלקחים ע"י תלמידי המדעים הניסויים במסגרת לימודי תואר ראשון יוכרו לדרישות התוכנית.  תלמידים שלא ייקחו חלק מקורסים אלו, ישלימו קורסים אלו במסגרת הפקולטה ע"י ביה"ס למנהל עסקים או קורסים מקבילים הניתנים בפקולטה.