6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה לאנטומולוגיה

לאתר המחלקה לאנטומולוגיה

חוגים:

715 – אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
726 - שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
715 – אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - מוסמך
728 - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מוסמך

entomology-image.jpg

המחלקה לאנטומולוגיה מוקדשת לחקר חרקים. אנו חוקרים מחד חרקים המהווים נטל כלכלי או בריאותי על החברה האנושית, ומאידך - חרקים מועילים המספקים שירותים אקולוגיים חיוניים. אנו נוקטים גישה ביולוגית רב-תחומית, כאשר המטרה היא לשפר את הייצור החקלאי ולהגן על בריאות האדם והחי תוך שימור המגוון והיציבות של הסביבה לדורות הבאים.

חייהם של בני האדם ושל החרקים שזורים זה בזה, וכך היה מראשיתנו. חלק מן החרקים משפיעים לרעה על בריאות האדם, אחרים מהווים נטל על הייצור החקלאי, ויחד עם זאת חרקים אחרים מועילים, מאביקים יבולים ותוקפים מזיקים.

המחלקה שלנו נמצאת במקום ייחודי לחקר ההיבטים הרבים של המפגש הרחב הזה בין האדם לחרקים ברמות שונות של ארגון ביולוגי - ברמה המולקולרית, ברמה הפיזיולוגית, ברמת האורגניזמים, ברמת האוכלוסיות ובסופו של דבר ברמת הקהילות. נוסף לרוחב של נושאי ההתמקדות שלנו אנו מביאים כלים אנליטיים ומחקריים מגוונים, החל בטכניקות מולקולריות, גנטיות וביו-אינפורמטיות חדישות וכלה במחקרים אקולוגיים קפדניים.

גמישות זו מאפשרת לנו להתייחס לשאלות בסיסיות במדעי החרקים, כמו גם להתמקד בפתרונות לשאלות דחופות הנובעות מחוסר איזון במפגש בין האדם לחרקים. אלה מתייחסים לבריאות הציבור, ייצור היבולים ושמירת טבע. באופן זה אנו משרתים הן את האמת (מדע) והן את החברה.

ההוראה היא חלק עיקרי במשימתנו ואנחנו אחראים לקורסים בסיסיים באקולוגיה, בביולוגיה מולקולרית ובאנטומולוגיה. נוסף לכך אנו מלמדים קורסים מתקדמים בתחומי המחקר הייחודיים שלנו. רבים מהקורסים שלנו זוכים לשבחים גבוהים ביותר.

ככל שהאוכלוסיה האנושית גדלה וסביבתנו עומדת בפני שינויים רבים, הממשק בין בני האדם לחרקים מתפתח כל הזמן. אנו ערוכים באופן ייחודי להתמודד עם אתגרים חדשים כשהם מתעוררים. אנו מצפים באמצעות ההוראה והמחקר המקורי והחדשני שלנו להמשיך ולספק פתרונות שיתרמו לרווחת האדם תוך קידום סביבה בריאה ומגוונת ושמירה עליה.

מזכירות המחלקה: אורלי טל
טל: 08-948-9223 | פקס: 08-936-6768 | דוא״ל: orlytal@savion.huji.ac.il

ראש המחלקה: ד"ר יעל מנדליק
טל:08-9489224 | דוא״ל: Yael.Mandelik@mail.huji.ac.il