6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

אתר המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

המחלקה עוסקת מחקר  והוראה בכלכלה חקלאית ותחומים נלווים.  הזרוע המחקרית של המחלקה הוא המרכז למחקר בכלכלה חקלאית. ההוראה נעשית במסגרת החוג לכלכלת סביבה וניהול.

סטודנטים

תחומי המחקר וההוראה במחלקה לכלכלת סביבה וניהול כוללים:

 • כלכלה כללית ויישומית
 • כלכלת המגזר הכפרי, כולל מלונאות ותיירות כפרית
 • מדיניות חקלאית בישראל ובמדינות אחרות
 • כלכלה וחקלאות במדינות מתפתחות
 • פריון הייצור החקלאי במדינות מפותחות
 • שיווק מוצרי מזון וחקלאות
 • כלכלת משאבי טבע
 • כלכלת סביבה
 • כלכלת משק המים
 • כלכלת קואופרטיבים
 • רפורמות חקלאיות במדינות סוציאליסטיות לשעבר
 • כלכלה ציבורית ומדינית
 • כלכלת המשפחה הכפרית
 • מימון הפירמה ושוק ההון

 

המחלקה לכלכלה סביבה ומנהל
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה. סמית,
האוניברסיטה העברית בירושלים,
תא דואר 12, רחובות 76100
פקס: 08-9466267

מנהל המחלקה:
פרופ' ישראל פינקלשטיין israel.finkelshtain@mail.huji.ac.il, טלפון: 08-9489255
מזכירות המחלקה והחוג:
גב' מירי ארזי miriguy@savion.huji.ac.il, טלפון: 08-9489230