6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

המכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות ע״ש רוברט ה. סמית׳ מאגד יותר מעשרים מדענים (חברי סגל אקדמי) החוקרים מגוון רחב של נושאים בביולוגיה של הצמח שהינם בעלי חשיבות לחקלאות ואקולוגיה של שטחים פתוחים. זאת החל ברמה המולקולרית, התת- תאית עד לרמת הצמח השלם, קהילת הצמחים בשדה וכלה באקוסיסטמה.

אתר המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

 מנהל אדמיניסטרטיבי:  ענת גזית - בוטון

  טל: 972-8-948-9251, פקס: 972-8-948-9899, אימייל: anatg@savion.huji.ac.il

מנהל המכון: פרופ. דוד וייס

טל: 972-8-9489436, פקס: 972-8-948-9899, אימייל: david.weiss@mail.huji.ac.il

צמח