6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

לאתר המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

חוגים:

710 מדעי הצמח בחקלאות – בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
713 – גד"ש וירקות – מוסמך
714 – מטעים וצמחי נוי – מוסמך
721 – גנטיקה והשבחה – מוסמך
724 – מדעי הצמח בחקלאות - מוסמך

plant-sciences-image.png

צמחים חיוניים לקיום החיים על-פני כדור הארץ; הם מספקים עבורנו את החמצן שאנו נושמים ואת המזון שאנו אוכלים, והם מקור אנרגיה מרכזי עבור מרבית הצרכים שלנו. סביר שחלק גדול ממקורות האנרגיה האלטרנטיביים העתידיים יהיו אף הם מבוססים על הצומח.

מכון רוברט ה. סמית למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות מאגד כ-24 מדעני צמח מצוינים החוקרים מגוון רחב של היבטים בביולוגיה של הצמח הרלוונטיים לחקלאות ולאקולוגיה, החל ברמה המולקולרית והתאית וכלה בצמח השלם בשדה או בבר.

מטרת המכון היא לעמוד בדרישות החקלאיות העתידיות באמצעות מחקר בסיסי ומחקר יישומי במדעי הצמח. מחקר זה מאפשר לנו לשפר את היבול ואת איכותו. המחקר מתחיל ברמה המולקולרית והתאית, מתרחב לצמח השלם ומסתיים בשדה. אנו משתמשים בגישות פיזיולוגיות, ביוכימיות, מולקולריות וגנטיות כדי ללמוד תהליכים התפתחותיים בסיסיים, אינטראקציות של צמחים עם סביבתם, השבחה ויישומים ביוטכנולוגיים.

המגוון של השאלות המדעיות, של גישות הניסוי ושל והמינים הנחקרים, משקף את האמונה העמוקה של המכון כי סביבה מדעית עשירה ואינטראקציה בין מגוון חוקרים בעלי רקע ומומחיות שונים - כולם חיוניים למחקר יצירתי ופורה. מבנה המכון אף מספק סביבה מדרבנת לסטודנטים שהמכון מכשיר כמנהיגים עתידיים בחקלאות, במחקר, בביוטכנולוגיה ובחינוך.

מנהלת אדמיניסטרטיבית: נעמי מימון
טל: 972-8-948-9251, פקס: 972-8-948-9899, אימייל: neomim@savion.huji.ac.il

מנהל המכון: פרופ' דוד וייס
טל: 972-8-9489436, פקס: 972-8-948-9899, אימייל: david.weiss@mail.huji.ac.il