6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

לאתר המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

חוגים:

715 – אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
726 - שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
715 – אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - מוסמך
728 - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מוסמך

 An environmental fungal collection

המחלקה עוסקת במחקר ובהוראה בהיבטים בסיסיים ויישומיים של יחסי גומלין בין צמחים ומיקרואורגניזמים ומיקרוביולוגיה סביבתית, עם דגש על חיידקים ופטריות. עיקר ההוראה נעשית במסגרת החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח, אך חלק מהקורסים ניתנים במסגרת החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע וחקלאות.

צמחים הם הספקים העיקריים של מזון לאדם ולבע"ח. בסביבתם הטבעית או החקלאית, צמחים נמצאים ביחסי גומלין מורכבים עם אורגניזמים אחרים, ביניהם חיידקים ופטריות. מנקודת מבט חקלאית, יחסי גומלין אלה יכולים להיות מזיקים כמו במקרה של גורמי מחלות, או מועילים, למשל חיידקים או פטריות מעודדי צמיחה או כאלה שמעכבים את פעילותם של גורמי מחלות או מזיקים. הבנה בסיסית של הביולוגיה של המיקרואורגניזמים הללו והאינטראקציות ביניהם ובינם לבין צמחים, בעלת חשיבות מכרעת לפיתוח גישות ידידותיות לסביבה להתמודדות עם מחלות צמחים ו/או הגדלת יבולים. כמו כן, הבנה של פעילותם של קהילות ותהליכים מיקרוביאליים בסביבה עשויה לספק תובנות לפיתוח גישות חדישות בתחומי הביוטכנולוגיה והסביבה.

מחקר וההוראה במחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה עוסקים בתחומים הבאים:

- יחסי גומלין בין צמחים וחיידקים או פטריות פתוגניים או מועילים
- יחסי גומלין בין חרקים וחיידקים.
- גנטיקה, פיסיולוגיה ואקולוגיה של מיקרואורגניזמים בעלי חשיבות חקלאית ו/או סביבתית, מרמת התא הבודד עד לרמת האוכלוסייה, ובגישות קלאסיות ומולקולאריות.
- היבטים סביבתיים ומולקולאריים של הגנת הצומח והדברה משולבת, כולל הדברה כימית, ביולוגית וקולטוראלית.
- היבטים פיסיולוגיים ומולקולאריים של חסינות צמחים נגד גורמי מחלות.
- אקולוגיה מיקרוביאלית וביולוגיה של מערכות מיקרוביאליות (Microbial Systems Biology).
ביוטכנולוגיה חקלאית וסביבתית.

מנהלנית המחלקה: גב' רקפת כלב
טל: 08-9489219, פקס: 08-9466794, אימייל: rakefetk@savion.huji.ac.il

מנהל המחלקה: פרופסור אדוארד יורקביץ'
טל: 08-9489167, אימייל: edouard.jurkevitch@mail.huji.ac.il