6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

יחידות אקדמיות

אופיה הרב תחומי של הפקולטה מכתיב את המבנה האירגוני שלה,ומחולק על פי תחומי המחקר. המכונים מכסים תחומים רחבים ומאגדים מספר חוגי לימוד בעוד המחלקות מתרכזות בתחום מסויים