6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המכון למדעי הסביבה

לאתר המכון למדעי הסביבה

המכון למדעי הסביבה קם בשנת תשפ"א.  המכון פועל לקידום המחקר וההוראה בנושאי מדעי הסביבה בחקלאות על בסיס הגישות המחקריות המגוונות המאפיינות את החוקרים במכון.

פעילות החוקרים במכון הינה תוך טיפוח שיתוף פעולה בין דיסציפלינות מדעיות ותחת קורת גג אחת.  קבוצות המחקר במכון מאורגנות בארבע מחלקות: אנטומולוגיה, קרקע ומים, מחלות צמחים ומיקרוביולוגיה וכלכלת סביבה וניהול. יחד עם זאת, המחקר במכון הינו אינטרדיסציפלינרי וחורג מגבולות המחלקות. הייחוד של המכון החדש הוא המיקוד הסביבתי-חקלאי תוך יצירת מסה קריטית חשובה שתאפשר הובלה של התחום.  המבנה האקדמי של המכון מאפשר הישגים מחקריים, יצירת תכנית הוראה אטרקטיבית, גיוס סגל איכותי ותלמידים מחוץ לאוניברסיטה העברית ומחו"ל ואף יאפשר ריכוז כוחות להשגת תקציבי מחקר ראויים.

מחלקות:

אנטומולוגיה
כלכלת סביבה וניהול
מדעי הקרקע והמים
מחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: מיכל גולדברג 
טל: 972-8-9489340  , אימייל: michalgo@savion.huji.ac.il

מנהל המכון: פרופ' שרוני שפיר
טל: 972-8-9489401,  אימייל: sharoni.shafir@mail.huji.ac.il

 

field