6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה למדעי בעלי-חיים

אתר ההמחלקה למדעי בעלי-חיים

המחלקה עוסקת בהוראה ומחקר בכל תחומי הביולוגיה, בעלי חיים וייצור. המחקר עושה שימוש בטכניקות עכשוויות של ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה, כמו גם שיטות מתקדמות לחקר תהליכים ביולוגיים בחיה השלמה.

sheep

  • ביצוע מחקר חדשני בסיסי ויישומי בתחומי הביולוגיה וממשק בעלי חיים חקלאיים.
  • הכשרת מומחים בתחומי חקלאות בעלי חיים.
  • סיוע בין לאומי בתחום חקלאות בעלי חיים ברת קיימה.
  • פיתוח קשר מקצועי עם גופים אקדמים ועסקיים לקידום חקלאות בעלי החיים.
  • התווית מדיניות ברת קיימא בנושאי חקלאות בעלי חיים, ייצור מזון, ושמירה על הסביבה.
  • פיתוח קשרי קהילה להגברת המודעות לחשיבות חקלאות בעלי חיים ברת קיימא.

ת.ד. 12 רחובות 76100
טלפון: 08-9489119
פקס: 08-9465763

דוא"ל של מזכירת המחלקה
יעל לויטוס: yaellew@savion.huji.ac.il