6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה למדעי בעלי-חיים

לאתר ההמחלקה למדעי בעלי-חיים

חוגים:

718 – מדעי בעלי החיים – בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
726 - שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
735 מדעי בעלי החיים ווטרינריה מוסמך

animal-sciences-image.png

חזון:

המחלקה למדעי בעלי החיים שואפת להיות מרכז מצוינות, חדשנות ויצירתיות, לאומית ובין-לאומית, במחקר והוראה בתחומי חיות משק, לפיתוח הייצור החקלאי תוך שמירה על רווחת בעלי חיים ואיכות הסביבה.

 

משימות ויעדים:

- ביצוע מחקר חדשני בסיסי ויישומי בתחומי הביולוגיה וממשק בעלי חיים חקלאיים.
- הוראה והכשרת דור העתיד בתחומי חקלאות בעלי חיים.
- פיתוח קשר מקצועי עם גופים אקדמיים ועסקיים בארץ ובחו"ל לקידום חקלאות בעלי החיים.
- פעילות בין-לאומית לקידום חקלאות בעלי חיים בת קיימה.
- מעורבות בהתוויית מדיניות בנושאי חקלאות בעלי חיים, ייצור מזון ושמירה על הסביבה.
- פיתוח קשרים עם הקהילה החקלאית להגדרת צרכים ולפיתוח הידע המקצועי.

 

מזכירות: יעל לויטוס,
טלפון: 972-8-9489119, פקס: 972-8-9465763, דוא"ל: yaellew@savion.huji.ac.il

ראש המחלקה: פרופ' ישראל רוזנבוים,
טלפון: 972-8-9489395, דוא"ל: rully.r@mail.huji.ac.il