בניין איק"א   פיק"א 

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000972

בניין איק"א   פיק"א  1958 

צילום: שלייסנר

 

The ICA (Jewish Colonization Association) - PICA (Palestine Jewish Colonization Association) Building 1958

Photographer: Schleissner

 

 

1 Mar 1958